สินเชื่อบ้านแลกเงิน

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน


20-65 ปี
จาก 7000 บ.
6-8%ь
ขอถึง 800000 บาท
สมัครเลย

ธนาคารออมสินออกสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ตามนโยบายแห่งรัฐ2565 

สินเชื่อโครงธนาคารประชาชน ของธนาคารออมสิน เป็นสินเชื่อหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในเรื่องของการประกอบอาชีพ การเริ่มต้นที่จะทำธุรกิจต่างๆ การมีทุนหมุนเวียนในกิจการร้านค้า โดยสินเชื่อที่ดินแลกเงินหรือสินเชื่อจากธนาคารออมสินต่างๆ นั้นจะตอบสนองความต้องการของประชาชนในอาชีพต่างๆและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิค-19

สินเชื่อออมสิน 2565 มีอะไรบ้าง

 1. สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน
 • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ และเพื่อการดำรงชีวิตและเพื่อการชำระหนี้ และให้สินเชื่อด่วนได้ตามความจำเป็นที่ต้องการใช้และตามวงเงินที่ลูกค้าจะสามารถชำระคืนได้โดยจะไม่ให้หนักจนเกินไป โดยถ้าหากมีสัญญาสินเชื่อเดิมกับธนาคารออมสินอยู่แล้ว รวมกับสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน จะต้องไม่เกินรายละ 200,000 บาท
 • โดยวงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ระยะไม่เกิน 36 งวด วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000  บาท ระยะไม่เกิน 60 งวด และวงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 96 งวด ด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่
 • สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ออกมาเพื่อ ผู้ประกอบการรายย่อย เช่นกิจการค้าขายต่างๆ ผู้ที่มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ ลูกจ้างบริษัทเอกชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ และผู้ที่มีอาชีพอิสระ หรือผู้ที่กำลังจะเริ่มต้นประกอบอาชีพ

สำหรับสินเชื่อออมสิน ยังมีอีกหลายๆ โครงการที่เข้าข่ายเพื่อเพื่มศักยภาพต่อการดำรงชิวิตของประชาชน แก้ปัญหาเรื่องปากท้อง เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในเศรษฐกิจ ทั้งประชาชน ร้านค้าต่างๆ หรือผู้ประกอบการรายย่อยขึ้นไป

สินเชื่อออมสินเพื่อการใช้จ่ายสำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระ(สินเชื่อฉุกเฉิน 10,000  บาท) ก็เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องปากท้องของประชาชนในกรณีเร่งด่วนจากการแก้ปัญหาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นแนวทางเบื้องต้นตามสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน คุณสมบัติของผู้กู้ สินเชื่อฉุกเฉิน 10,000 บาท

 • จะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขั้นไป และระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 70 ปี
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระพ่อค้าแม่ค้า หาบเร่ แผงลอย และมีรายได้ไม่เกิน 30,000  บาทต่อเดือน
 • ต้องมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง และสามารถติดต่อได้

รายละเอียดของสินเชื่อ

 • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน โดยปลอดการชำระคืนใน 6 เดือนแรก
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระคืนนานถึง 24 เดือน 
 • ไม่ใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

โดยสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน กับสินเชื่อฉุกเฉิน 10,000 บาทจะมีความแตกต่างกันที่เงื่อนไขของวงเงินที่อนุมัติ อัตราดอกเบี้ย และการใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน แต่ว่าแนวทางหรือวัตถุประสงค์ของสินเชื่อออมสินทั้ง 2 แบบนี้จะเป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาเรื่องปากท้องของประชาชนระดับฐานรากทั้งที่กำลังประสพปัญหาจากเหตุสุดวิสัยต่างๆและที่กำลังจะได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องอีกภายภาคหน้า

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

20-60 ปี
จาก 9000 บ.
9-28%
ขอถึง 4000000 บาท
อ่านเพิ่มเติม
20-60 ปี
จาก 8000 บ.
8-28%
วงเงินถึง 2000000 บาท
อ่านเพิ่มเติม
20-60 ปี
จาก 12000 บ.
20-28%
วงเงินถึง 800000 บาท
อ่านเพิ่มเติม