สมัครบัตรคนจนล่าสุดวันนี้ หรือทำบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ดูบัตรคนจนเงินเข้าวันไหน 2022

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์บัตรคนจนล่าสุด 2565-2565

บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะเป็นบัตรสวัสดิการสำหรับผู้ที่ว่างงาน หรือสำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี แต่จะมีการปรับคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนล่าสุดเพิ่มเติมจากเดิมคือ จะมีการพิจารณาจากรายได้รวมทั้งครอบครัวของผู้สมัคร หารด้วยจำนวนสมาชิกในครอบครัว ซึ่งจะต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีต่อคน โดยเกณฑ์การพิจารณารูปแบบนี้ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหารวมถึงพื่อป้องกันผู้ที่ไม่มีรายได้หรือรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดจริง แต่มีฐานะทางบ้านและครอบครัวที่ดีเนื่องจากได้รับการเลี้ยงดูจากลูกหลาน หรือบุคคลอื่นๆในครอบครัว ซึ่งจะทำให้ทราบว่าใครที่มีฐานะยากจนจริงๆ และใครที่จนไม่จริง และสิ่งนี้จะเป็นทางออกในการขอสินเชื่อนอกระบบอีกด้วย

วิธีคำนวณหารายได้สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครบัตรคนจน

 • ตัวอย่างที่ 1- A มีสมาชิกในครอบครัว จำนวน 4 คน พ่อสามารถหารายได้ 400,000 บาทต่อปี และคนอื่นๆ ในครอบครัวไม่มีรายได้

วิธีคิด คือรายได้พ่อ 400,000 บาท หารด้วยจำนวนสมาชิกในครอบครัว 4 คน = 100,000 บาท ดังนั้นครอบครัว A มีสิทธิ์ได้รับบัตรคนจน

 • ตัวอย่างที่ 2 – B มีสมาชิกในครอบครัว จำนวน 4 คน พ่อสามารถหารายได้ 200,000 บาทต่อปี, ลูกสาว สามารถหารายได้ 300,000 บาทต่อปี

วิธีคิด คือรายได้พ่อและลูกสาว 500,000 บาท หารด้วยจำนวนสมาชิกในครอบครัว 4 คน = 125,000 บาท ดังนั้นครอบครัว B จึงไม่มีสิทธิ์ได้รับบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เงื่อนไขการสมัครบัตรคนจนล่าสุด

 1. ผู้สมัครบัตรคนจนต้องเป็น คนสัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. เป็นผู้ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนบุคคลไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
 3. ผู้สมัครต้องไม่มีทรัพย์สินทางการเงินอื่นๆ เช่น เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้
 4. ถ้าหากผู้สมัครมีทรัพย์สินทางการเงินดังข้างต้น จะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทเท่านั้น
 5. ผู้สมัครบัตรคนจนต้องนำรายได้ต่อครัวเรือน นำมาประกอบการพิจารณาด้วย
 6. ผู้สมัครท่านใดมีรถยนต์ จะถูกนำมาพิจารณาประกอบ หากมีรถยนต์มากถึง 2-3 คัน ถือว่าไม่สมควรได้รับบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 7. ผู้สมัครที่มีบัตรเครดิตอยู่ในมือ จะถูกนำมาพิจารณาประกอบ เพราะตามปกติคนที่มีบัตรเครดิตตามเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย จะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน เท่ากับว่า มีรายได้ต่อปีเกินกว่า 100,000 บาทต่อปี

ผู้ที่ถือบัตรคนจนจะได้รับเงิน สนับสนุนจากรัฐบาล 

 1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปโภคบริโภค จากร้านธงฟ้า 200 – 300 บาทต่อเดือน
 2. ค่าเดินทาง 500 บาทต่อเดือน
 3. ค่าน้ำ 100 บาทต่อครัวเรื่อน
 4. ค่าไฟ 230 บาทต่อครัวเรื่อน
 5. ผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจน จะได้รับเงิน 50-100 บาท ตามเงื่อนไขคือ 
 • ผู้สูงอายุที่มีบัตรครจนที่มีรายได้ 0-30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือ เดือนละ 100 บาท
 • ผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจน รายได้ 30,001-100,000 บาท ได้เงินช่วยเหลือ เดือนละ 50 บาท
 1. เงินพิเศษเพิ่มเติมอีก 500 บาท สำหรับซื้อของสินค้าอุปโภค-บริโภค โดยจะโอนให้เดือนละ 500 บาทเป็นระยะเวลา 3 เดือน